– Segona fase: estructura de fusta –

La construcció de 49 residències úniques i exclusives segueix el seu curs. El projecte, que es realitzarà en 3 fases, avança correctament i ja ha iniciat la segona fase.

Com s’indica a la primera fase, s’ha acabat l’excavació i el sosteniment de terres mitjançant una pantalla de micropilots. En detall:

A la zona A s’ha acabat la primera fase i s’ha començat la segona fase (estructura de fusta).
A la zona D s’està acabant la fonamentació i s’està encofrant el primer forjat de soterrani.
A les zones C i B s’ha estès grava de drenatge i el formigó de neteja.